Dualny system kształcenia

Dualny system kształcenia zakłada połączenie nauki teoretycznej na uczelni z praktyczną nauką zawodu w przedsiębiorstwie, które jest równoprawnym partnerem uczelni w procesie kształcenia.

 

wykresik-przezroczysty

 

Osoby zdobywające wykształcenie w drodze kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę na uczelni i w zakładzie pracy według programu uzgodnionego przez partnerów tego kształcenia, co zapewnia jego dostosowanie do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie trwa przez cały okres studiów. Adept zawodu ma okazję zdobyć doświadczenie w różnych działach danej firmy, istotnych dla zawodu, do którego podjęcia się przygotowuje. Praktyki w  przedsiębiorstwach, mają ustalony program, a ich przebieg jest na bieżąco monitorowany.

 

Rekrutacja studentów i otwarcie kierunków

Proces rekrutacji na studia dualne obejmuje następujące elementy:

 1. Ustalenie programu nauczania i siatki zajęć między uczelnią a firmami.
 2. Rozpoczęcie współpracy między uczelnią a przedsiębiorstwem – partnerem kształcenia dualnego – w formie umowy partnerskiej.
 3. Podpisanie umowy między firmą partnerską i studentem, określającej warunki zatrudnienia lub podpisanie umowy stażowej pomiędzy uczelnią, pracodawcą i studentem.
 4. Dopuszczenie studentów do studiowania na uczelni dualnej.
 5. Organizacja teoretycznej i praktycznej fazy studiów.
p
Na studiach dualnych nie ma ferii międzysemestralnych, ale każdy student ma prawo do urlopu u pracodawcy, zgodnie z prawem i na warunkach określonych w umowie między studentem a przedsiębiorstwem.
Z trójpartnerstwa (Uniwersytet Opolski, przedsiębiorstwo, student) w procesie kształcenia wynikają istotne konsekwencje, a mianowicie:
 • udział w wykładach jest obowiązkowy, gdyż jest to traktowane jako „czas pracy”,
 • studia licencjackie muszą zostać zamknięte w ramach 6 semestrów,
 • rezygnacja ze studiów prowadzi automatycznie do utraty miejsca pracy,
 • studiującym przysługuje 28 dni urlopu na rok: jego wykorzystanie następuje w porozumieniu z firmą.
{

- Dualny system kształcenia może stać się jednym z lepszych rozwiązań edukacyjnych!

Monika

Dualny system kształcenia UO

Studia trwają 6 semestrów i polegają na naprzemiennej realizacji części teoretycznej i praktycznej.

Przez pół każdego semestru student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni. Program tych zajęć jest opracowywany we współpracy z przedsiębiorstwem, które jest Partnerem kształcenia dualnego.

Pozostałe pół semestru stanowi zatrudnienie lub  staż w przedsiębiorstwie. Podczas pracy student wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną, w odniesieniu do specyfiki pracodawcy. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia studiów jest podpisanie umowy z pracodawcą, która reguluje kwestię kształcenia praktycznego. Po ukończeniu studiów nie ma gwarancji ani też obowiązku kontynuowania zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej realizowanej w przedsiębiorstwie pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego.

PARTNEREM PONADNARODOWYM projektu ,,Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim” jest Wyższa Szkoła Dualna w Badenii – Wirtembergii (Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim – DHBW), która jest pierwszą dualną uczelnią wyższą w Niemczech, w której praktyka jest zintegrowana z procesem nauczania. Założona 1 marca 2009 r., bazuje na cieszącej się powodzeniem koncepcji studiów dualnych Akademii Zawodowej w Badenii-Wirtembergii.

Licząc sobie obecnie 28 000 studentów, ponad 9 000 współpracujących przedsiębiorstw i instytucji, jak również znacznie ponad 100 000 absolwentów, DHBW należy do największych uczelni wyższych w regionie.

W ośmiu placówkach DHBW i czterech placówkach zewnętrznych, uczelnia proponuje szerokie spektrum krajowych i międzynarodowych akredytowanych kierunków dualnych studiów licencjackich w zakresie ekonomii, techniki i nauk społecznych. Do oferty uczelni zaliczają się też studia magisterskie.

Zalety studiów dualnych na DHBW:

 1. Niezależność finansowa
 2. Studenci DHBW już od pierwszego dnia studiów zyskują samodzielność finansową. Jako pracownicy przedsiębiorstw uczestniczących w kształceniu, przez cały okres studiów otrzymują miesięczne wynagrodzenie.
 3. Urozmaicone i intensywne studia
 4. Studia na DHBW trwają 3 lata. Dzięki naprzemiennym, trzymiesięcznym etapom teoretycznym i praktycznym, czas studiów kształtuje się w sposób różnoraki i urozmaicony.
 5. Kadra nauczająca posiadająca praktyczne know-how
 6. Obok profesorów DHBW, pośród kadry znajdują się pracownicy naukowo-dydaktyczni z uniwersytetów i innych szkół wyższych, jak również szczególnie wykwalifikowani eksperci z przedsiębiorstw, wykładający treści z dziedzin ich specjalizacji.
 7. Małe grupy kursowe
 8. W jednej grupie zajęciowej rzadko studiuje więcej niż 25-30 osób, co zapewnia bardziej zindywidualizowane podejście kadry, co pozytywnie wpływa na motywację i sukcesy w nauce.

Charakterystyczne cechy dualnej koncepcji studiów DHBW:

 • DHBW ściśle współpracuje z łącznie ponad 9 000 przedsiębiorstwami i instytucjami w całych Niemczech – zwanymi partnerami dualnymi).
 • Partnerzy dualni samodzielnie wybierają kandydatów, którzy następnie – jako studenci Wyższej Szkoły Dualnej – odbywają praktyczną fazę studiów w ich siedzibie.
 • Studenci w ramach studiów przenoszą się pomiędzy DHBW a przedsiębiorstwem bądź instytucją, przechodząc przez kolejne etapy studiowania.
 • Koncepcja zintegrowania praktyki i teorii gwarantuje wysoką zatrudnialność absolwentów i wysokie zarobki.

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim posiada krajowe i międzynarodowe uznanie:

 • Centralna Agencja Oceniająca i Akredytująca (ZEvA) już w 2006 r. akredytowała kierunki studiów z 210 punktami ECTS jako intensywne studia. W 2011 r. DHBW otrzymała od ZEvA akredytację systemu jako pierwsza szkoła wyższa w Badenii-Wirtembergii.
 • Międzynarodowe doświadczenie
 • DHBW utrzymuje liczne kontakty ze szkołami wyższymi i uniwersytetami z zagranicy. Stąd na większości kierunków istnieje możliwość odbycia części studiów za granicą.

Duże szanse na rynku pracy

Na rynku pracy studenci i absolwenci studiów dualnych odnoszą wiele sukcesów dzięki ich solidnej wiedzy i doświadczeniu praktycznemu. W ostatnich latach w każdym roku ponad 85% studentów podpisało umowę o pracę przed zakończeniem studiów.

 

„Dzięki połączeniu kwalifikacji wynikających z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, nasi absolwenci są idealnie przygotowani do startu w życie zawodowe”

Prof. Reinhold R. Geilsdörfer – Präsident